Coșul meu

0 produse

Protectia datelor personale

SC Aroma Prodcom SRL  isi asuma ca datele necesarii inregistrarii comenzii, respectiv datele necesare expedierii produselor (nume, adresa, numar de telefon, date firma), sunt folosite exclusiv scopurilor mentionate.

Obținerea acordurilor

Ori de câte ori prelucrarea datelor cu caracter personal se bazeaz? pe consim??mântul persoanei vizate sau pe alt fundament legal, Responsabilul pentru Protec?ia datelor are sarcina de a men?ine o eviden?? a respectivelor acorduri. Responsabilul pentru Protec?ia datelor are sarcina de a le asigura persoanelor vizate op?iunea de a-?i conferi acordul ?i trebuie s? le informeze ?i s? se asigure c? acordul lor (indiferent dac? acordul este utilizat drept temei legal pentru prelucrare) poate fi retras oricând.

Atunci când se primesc solicit?ri pentru a corecta, amenda sau distruge datele cu caracter personal, Responsabilul pentru Protec?ia datelor trebuie s? se asigure c? respectivele solicit?ri sunt gestionate într-un interval de timp rezonabil. Responsabilul pentru Protec?ia datelor trebuie s? înregistreze cererile ?i s? p?streze eviden?a acestora într-un registru.

Datele cu caracter personal trebuie s? fie prelucrate doar în scopul pentru care au fost colectate ini?ial. În situa?ia în care Societatea vrea s? prelucreze datele cu caracter personal colectate într-un alt scop, Societatea trebuie s? ob?in? acordul scris, clar ?i concis al persoanelor vizate. Oricare astfel de solicitare trebuie s? includ? scopul ini?ial pentru care au fost colectate datele respective, iar Responsabilul pentru Protec?ia datelor are sarcina de a asigura conformitatea cu regulile stipulate în prezentul paragraf.

Acum ?i pe viitor, Responsabilul pentru Protec?ia datelor trebuie s? se asigure c? metodele de colectare sunt conforme cu legisla?ia relevant?, bunele practici ?i standardele industriei.

Plugin-uri ?i add-ons

Re?ele de socializare – autentificare

Colect?m datele profilului public numai prin consim??mântul acordat înainte de a ini?ia autentificarea prin re?ele de socializare, din re?eaua de socializare utilizat? pentru conexiunea pe website-ul nostru. Aceste date cuprind numele, prenumele, adresa de e-mail, link-ul la profilul de social media, identificatorul unic, avatarul profilului.

Organizare ?i responsabilit??i

Responsabilitatea pentru asigurarea unei prelucr?ri adecvate a datelor cu caracter personal revine oric?rei persoane care lucreaz? pentru sau cu Societatea ?i care are acces la datele cu caracter personal prelucrate de Societate.

Zonele cheie pentru responsabilit??ile ce ?in de prelucrarea datelor cu caracter personal se afl? în urm?toarele roluri organizatorice:

Responsabilul pentru Protec?ia Datelor (DPO) este îns?rcinat cu gestionarea programului de protec?ie a datelor cu caracter personal ?i dezvoltarea ?i promovarea politicilor de protec?ie end-to-end (de la un cap?t la altul) a datelor cu caracter personal;

Asigurarea tuturor sistemelor, serviciilor ?i echipamentelor utilizate pentru stocarea datelor care întrunesc standardele acceptabile de securitate.

Efectuarea de verific?ri ?i scan?ri regulate pentru a asigura securitatea componentelor hardware ?i operarea corespunz?toare a programelor software.

Aprobarea oric?ror afirma?ii ata?ate formelor de comunicare de tipul email sau scrisoare.

Adresarea oric?ror întreb?ri privind protec?ia datelor cu caracter personal primite de la jurnali?ti sau surse media, cum ar fi ziarele.

Acolo unde este cazul, s? lucreze cu Responsabilul pentru Protec?ia datelor pentru a se asigura c? ini?iativele de marketing sunt conforme principiilor pentru protec?ia datelor.

Cre?terea con?tientiz?rii tuturor angaja?ilor despre protec?ia datelor cu caracter personal ale utilizatorului.

Organizarea de cursuri de formare în „expertiza ?i con?tientizarea protec?iei datelor cu caracter personal” pentru angaja?ii care lucreaz? cu datele cu caracter personal.

Protejarea end-to-end a datelor cu caracter personal ale angaja?ilor. Trebuie s? asigure c? datele cu caracter personal ale angaja?ilor sunt prelucrate pe baza necesit??ii ?i a scopurilor comerciale legitime ale angajatorului.

Personalul departamentului comercial este responsabil cu transmiterea responsabilit??ilor privind protec?ia datelor cu caracter personal c?tre furnizori ?i cre?terea gradului de con?tientizare al furnizorilor privind necesitatea de protejare a datelor cu caracter personal, precum ?i privind transmiterea cerin?elor ce ?in de datele cu caracter personal oric?rei ter?e pe care furnizorul o utilizeaz?. Departamentul de achizi?ii trebuie s? se asigure c? Societatea î?i rezerv? dreptul de a audita furnizori.

Orient?ri pentru ?nfiin?area Autorit??ii de Supraveghere Principale

Sediul principal ?i Autoritatea de Supraveghere Principal?

Sediul principal al Societ??ii se afl? în Bucure?ti, România. Prin urmare, indiferent dac? activeaz? în calitate de Controlor sau de Operator, aceasta va avea Autoritatea privind prelucrarea datelor cu caracter personal din România drept Autoritate de Supraveghere Principal?, mai exact Autoritatea Na?ional? de  supraveghere a prelucr?rii datelor cu caracter personal.

Informa?iile de contact sunt:

Autoritatea Na?ional? de  Supraveghere a Prelucr?rii Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30
Sector 1, cod po?tal 010336
Bucure?ti, România

anspdcp@dataprotection.ro

Numere de telefon:

+40.318.059.211

+40.318.059.212

Num?r de fax:

+40.318.059.602

R?spunsul la incidentele de înc?lcare a datelor cu caracter personal

Atunci când Societatea afl? despre o înc?lcare a datelor cu caracter personal suspectat? sau real?, Responsabilul pentru Protec?ia datelor trebuie s? efectueze o investiga?ie intern? ?i s? ia m?surile corective adecvate, la timp. În cazul în care exist? riscuri în ceea ce prive?te drepturile ?i libert??ile persoanelor vizate, Societatea trebuie s? notifice f?r? întârziere autorit??ile competente pentru protec?ia datelor ?i, dac? este posibil, în termen de 72 de ore.

Audit ?i r?spundere

Responsabilul pentru Protec?ia datelor are în sarcin? auditarea modului în care departamentele comerciale implementeaz? prezenta Politic?.

Orice angajat care încalc? prezenta Politic? va face obiectul unor m?suri disciplinare, iar salariatul poate fi, de asemenea, supus unor r?spunderi civile sau penale, dac? comportamentul s?u încalc? legile sau regulamentele.

Conflicte juridice

Prezenta Politic? are scopul de a se conforma cu legile ?i reglement?rile locului de înfiin?are ?i ale ??rilor în care opereaz? Societatea. În cazul în care exist? orice conflict între Politic? ?i legile ?i reglement?rile aplicabile, acestea din urm? prevaleaz?.

Produse Noi

Cele mai Vândute